GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD

Radi by sme zrozumiteľne a transparentne informovali o tom, akým spôsobom spracovávame osobné údaje dotknutých osôb a aké majú subjekty údajov v tejto súvislosti práva, preto nižšie prehľadným spôsobom všetky podstatné informácie poskytujeme.

Osobné údaje spracovávame a chránime plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej tiež len "nariadenie GDPR") a slovenským zákonom o spracovaní osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme nasledujúce základné zásady:

 • osobné údaje spracovávame spravodlivo a zákonne a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme pre určité, explicitné a legitímne účely a ďalej je nespracovávame spôsobom, ktorý by bol s týmito účelmi nezlučiteľný
 • spracovávame iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané
 • spracovávame iba presné (a v prípade potreby aktualizované) osobné údaje
 • osobné údaje spracovávame len po nevyhnutne dlhú dobu vzhľadom k účelu, pre ktorý sú spracovávané
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenia vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo neoprávnenému spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r. o, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 35 786 078. Spoločnosť je zapísané v obchodnom Registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23358 / R (ďalej len "Správca" ). Správca nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov a voči Správcovi^^ sa môžu dotknuté osoby domáhať väčšiny svojich práv uvedených ďalej.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ale určil osobu, ktorá má túto oblasť na starosť a ktorá dohliada nad riadnym spracovaním a ochranou osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatňovania práv sa môžu dotknuté osoby na Správca obrátiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • osobne v sídle Správca na adrese Murgašova 922/50, 018 41, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
 • listom doručeným do sídla Správcu na adrese Murgašova 922/50, 018 41, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
 • emailom zaslaným na emailovú adresu Správcu gdpr@unikont.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE A OD AKÝCH OSÔB SPRACOVÁVAME?

Spracovávame iba také osobné údaje, ktoré nutne potrebujeme, aby sme boli schopní dodržať naše právne povinnosti, riadne plnili naše zmluvné povinnosti a chránili naše oprávnené záujmy, prípadne ak máme k spracovaniu súhlas dotknutej osoby. Z týchto dôvodov spracovávame osobné údaje týchto osôb:

 • naši zákazníci alebo potenciálni zákazníci fyzické osoby
 • pracovníci a zástupcovia našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov právnických osôb
 • naši dodávatelia fyzické osoby
 • pracovníci a zástupcovia našich dodávateľov právnických osôb
 • hostia na našich akciách
 • uchádzači o zamestnanie u nás
 • naši zamestnanci
 • naši konatelia a zástupcovia
 • osoby zachytené naším kamerovým systémom

Osobné údaje vždy spracovávame len v rozsahu, v ktorom je nutne potrebujeme pre daný účel spracovania.

PRE AKÉ ÚČELY OSOBNÉ ÚDAJE POTREBUJEME?

Účely spracovania osobných údajov určujeme najmä vzhľadom k charakteru zmluvného alebo iného vzťahu so subjektom údajov alebo vzhľadom k poskytovaným službám alebo našim oprávneným záujmom.

NA ZÁKLADE AKÉHO PRÁVNEHO DOVÔDU OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Osobné údaje spracovávame vždy na základe aspoň jedného právneho dôvodu (titulu). Ak by tomu tak nebolo, nepostupovali by sme v súlade so zásadou zákonnosti ako jednej z najdôležitejších zásad Nariadenia GDPR.

Spracovanie osobných údajov prebieha na základe nasledujúcich právnych titulov:

 •  dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na nás vzťahuje
 • splnenie zmluvy uzatvorenej so subjektom údajov
 • udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jeho osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • existencie nášho oprávneného záujmu - o tento právny dôvod opierame spracovanie osobných údajov len v prípadoch, keď pred našimi záujmami nemajú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Osobné údaje máme uložené len po dobu nevyhnutne nutnú z hľadiska účelu spracovania. V prípade, že nám spracovanie osobných údajov ukladá právny predpis, stanovuje aj dobu, po ktorú tak máme konať. Ak spracovávame osobné údaje, aby sme boli schopní plniť zmluvu uzavretú so subjektom údajov, je nutné osobné údaje spracovávať po celú dobu platnosti danej zmluvy. Osobné údaje spracované na základe udeleného súhlasu máme uložené po dobu, na ktorú nám bol súhlas udelený, a samozrejme len do okamihu odvolania. V prípade, že je spracovanie osobných údajov potrebné na účely nášho oprávneného záujmu, spracovávame ich iba dovtedy, kým náš oprávnený záujem trvá.

OD KOHO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?

Osobné údaje získavame primárne priamo od subjektu údajov alebo v súvislosti so vzájomným zmluvným vzťahom. Dotknutá osoba tak má pod kontrolou, aké osobné údaje nám poskytne a aké nie.
Niektoré osobné údaje môžeme získať aj z verejných zdrojov, napr. Z niektorého z verejných registrov alebo z internetu. V určitých prípadoch získavame osobné údaje aj od iných správcov, o tom sme ale povinní subjekt údajov informovať.

KOMU OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME/PRENÁŠAME?

Osobné údaje majú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí ich potrebujú k svojej práci. K odovzdaniu osobných údajov mimo našu spoločnosť dochádza len v nutných, najmä nasledujúcich, prípadoch:

 • prenos osobných údajov nám ukladá právny predpis (jedná sa hlavne o prenos osobných údajov štátnym orgánom alebo úradom)
 • prenos osobných údajov je nutné pre splnenie našej povinnosti ustanovené zmluvou uzavretou so subjektom údajov
 • osobné údaje odovzdávame nášmu spracovateľovi - k tomuto odovzdaniu dochádza v situáciách, keď určitú činnosť, pri ktorej dochádza k spracovaniu osobných údajov, nie sme schopní vykonávať sami (alebo je to pre nás nevýhodné) a jej výkonom sme tak poverili inú osobu; táto osoba je z pohľadu Nariadenia GDPR naším spracovateľom; overili sme si o nej, že poskytuje dostatočné záruky zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby jej vykonávané spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb; s týmto spracovateľom je vždy uzatvorená písomná zmluva na spracovanie osobných údajov, ktorá stanoví predmet a trvanie spracovania, povahu a účel spracovania, typ osobných údajov a kategóriu dotknutých osôb, naše povinnosti a práva; tento spracovateľ má aj niektoré povinnosti ustanovené priamo Nariadením GDPR; zodpovednosť za spracovanie osobných údajov máme ale vždy my (nie spracovateľ).

AKÉ MAJÚ SUBJEKTY ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA ?
V súvislosti so spracovaním osobných údajov majú dotknuté osoby rad práv. Niektoré práva majú subjekty údajov nezávisle od právneho dôvodu spracovania (právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania) a niektoré práva majú subjekty údajov len pri spracovaní na základe určitého právneho dôvodu:

 • právo na prenosnosť údajov - právnym dôvodom musí byť súhlas dotknutej osoby alebo splnenie zmluvy
 • právo vzniesť námietku - právnym dôvodom musí byť oprávnený záujem Správca
 • právo odvolať súhlas - právnym dôvodom musí byť udelený súhlas

Subjekty údajov majú samozrejme tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Bližšie informácie k uplatňovaniu práv subjekty údajov sú tu.

Kde subjekty údajov nájdu ďalšie informácie?

Uchádzači o zamestnanie nájdu ďalšie informácie o spracovaní ich osobných údajov tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov sú tu.

Hostia na našich akcií sa môžu dozvedieť informácie o spracovaní ich osobných údajov tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov odberateľov nášho newslettera sú tu.

Naši zákazníci a dodávatelia nájdu ďalšie informácie o spracovaní ich osobných údajov tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov potenciálnych zákazníkov sú tu.

ZÁVER

Pevne veríme, že vyššie uvedené informácie sú pre dotknuté osoby zrozumiteľné. Ak napriek tomu niečomu nebude subjekt údajov rozumieť, alebo si niečím nebude istý, vždy sa na nás môže obrátiť s otázkou. Predíde sa tým rade nedorozumení.